Epu Elektrik

Telefon= 0312 278 16 04

E-Posta= epu@epu.com.tr

Adres= Bahçekapı Mahallesi 2500.Cadde No:11/12 Şaşmaz-Etimesgut/Ankara

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Epu Elektrik, sizinle olan ilişkimize bağlı olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Elektrik hizmetleri ve abonelik süreçlerinin yönetimi,

Faturalandırma ve ödeme işlemleri,

Talep ve şikayetlerinizi yanıtlama,

Müşteri memnuniyeti arttırıcı çalışmalar yapma ve pazarlama faaliyetleri,

Hizmet kalitesini arttırmak için analizler yapma.

Toplanan Kişisel Veriler

Epu Elektrik, aşağıdaki türde kişisel verilerinizi toplayabilir:

İsim, soyadı ve iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.),

Abonelik bilgileri ve fatura detayları,

İşlem ve ödeme bilgileri.

Veri İşleme Süreçleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’da öngörülen süre ve yöntemlerle işlenecektir. Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işleme amacı sona erdiğinde veya hukuki yükümlülüklerin sona erdiği tarihte imha edilecektir.

Veri Paylaşımı

Epu Elektrik, kişisel verilerinizi, yasal düzenlemelere uygun olarak, hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları gibi üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu paylaşımın amacı, size daha iyi hizmet sunmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın öngördüğü şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.