YÖNETİM / EMNİYET POLİTİKALARI


EPU olarak Yönetim Politikamız;

➤ İş Merkezleri
➤ 4-5 Yıldızlı Oteller
➤ Hastaneler
➤ Endüstriyel tesisler,
➤ Büyük ölçekli projeler,

Yurt Dışı Projeler İçin faaliyetlerimizi üst yönetimin liderliği ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile Dünya Standartlarında pano imalatı gerçekleştirecek şekilde;

➤ Etkin, ekonomik ve emniyetli olarak yürütmek,
➤ Müşteri ihtiyaç ve gereklerini memnuniyetini sağlayacak şekilde karşılamak,
➤ Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
➤ Çevresel etkileri ve İSG risklerini kontrol altına almak,
➤ Çevre kirliliği ve iş kazaları ile çalışanların sağlık bozulmalarını önleyici tedbirler almak ve uygulamak,
➤ Kurumların çevre ile ilgili etkinliklerine katılmak, çevresel faaliyetlerimizi kamuoyuna açık tutarak yürütmek,

Eğitimlerle desteklenmiş personel ile ulusal/uluslararası teknolojik gelişmeleri devam etmek ve sürekli iyileşme sağlamaktır.

EPU olarak Emniyet Politikamız;

Emniyet politikasının tüm personel tarafından anlaşılması ve desteklenmesi yönetimin sorumluluğunda olup, çalışanların, yüklenicilerin ve müşterilerin emniyetini sağlamak amacıyla;

➤ İmalat faaliyetlerinde emniyeti sağlamak, bina/tesis, tezgâh/teçhizat ve takım/avadanlıkların kullanımı esnasında meydana gelebilecek kazaları asgari seviyeye indirmek için görülen uygunsuzlukların çalışanlar tarafından raporlanmasını teşvik etmek, bu kapsamda herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını temin etmek,
➤ Ürün emniyeti, performansı ve güvenilirliğini sağlamak için faaliyetleri yasal şartlar ve standartlara uygun olarak yürütmek, uygunluğunu gözden geçirmek sürekli geliştirmek,
➤ Potansiyel riskleri belirlemek, bu konudaki sorumlulukların dağılımını ve faaliyetlerin standardizasyonunu sağlamak, insan faktörü yaklaşımını da içine alan öğretim ve kontrol usullerini uygulamak, riskleri oluşmadan yok etmek veya en aza indirgemektir.

Bu hedeflere ulaşabilmek, şirketimizin Genel Müdür’ünden en alt birimine kadar çalışanların çaba ve gayret göstermesi ve katılımları ile mümkün olabilecektir.

EPU’DA KALİTE, ÇEVRE, İSG ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KESİNTİSİZ VE SÜREKLİ BAŞARILI OLACAKTIR.

GENEL MÜDÜR